•  Kırım Derneği Genel Merkezi
 •   +90.312.419 47 49
 •   info@kirimdernegi.org.tr
 • DÜNYA QIRIMTATAR KONGRESSİ

  II. TOPLAŞUVI

   

  -NETİCE BEYANNAMESİ (REZOLÜTSİYASI)-

  1-2 AVGUST 2015 / ANQARA

   
   

  Vatanımız Qırımda ve dünyanıñ çeşit ülkelerinde diasporada yaşağan Qırımtatarlarnı temsil etken 184 Qırımtatar cemaatçılıq teşkilatı, 1-2 Avgust 2015 tarihında Anqarada toplaşıp, milliy öz idare organları Qırımtatar Milliy Qurultayı ve Qırımtatar Milliy Meclisine qol tutmaq ve işğal astındaki Vatanımızda susturılmaq istengen milletimizniñ davuşını dünyağa yetkizebilmek içün halqara cemaatçılıq teşkilatı sıfatında “Dünya Qırımtatar Kongresi”ni qurdı.

  Dünya Qırımtatar Kongresi;

  Qırımtatar halqınıñ, Birleşken Milletler Añlaşması, İnsan Aqları Beyannamesi, Birleşken Milletler Yerli Halqlar Beyanatı, Avropa İnsan Haqları Añlaşması ve halqara uquq, insan aqları ve halqlarnen bağlı diger bütün normalarda tanılğan aq ve üriyetlerniñ tolusınen kerçekleştirilüvi aqqından yolğa çıqıp, beyan ete:

  1- Qırım, Qırımtatarlarınıñ yekâne ve tarihiy vatanıdır.

  2- Vatanda ve diasporada yaşağan Qırımtatarlar, tek bir Qırımtatar milletini teşkil ete.

  3- Qırımnıñ ve onıñ tamır halqı olğan Qırımtatarlarnıñ taqdirini belgilev aqqı yalıñız Qırımtatar halqına aittir.

  4- Qırımnıñ taqdiri meselesinde onıñ tamır halqı olğan iradesine Qırımtatarlarnıñ iradesine kelişmegen iç bir areket ve qarar Qırımtatar halqı tarafından qabul etilip olamaz.

  5- Dünyadaki bütün Qırımtatarlar, vatanları Qırımda öz idarelerinde, insan aq-uquqlarına sayğı, uquq ve demokratiyanıñ üstünligi, ırq, millet, din, til, cinsiyet ve diger er türlü diskriminatsiyağa qarşı oluv printsipleri çerçivesinde barışıq ve amanlıq içinde yaşamaq aqqına sahiptir.

  6- 2014 senesi Rusiye Federatsiyasınıñ halqara uquqnıñ ve insan aqlarınıñ bütün normalarını ayaqlar astına alıp vatanımız Qırımnı işğal etüv, onı anneksiya etkenni ilan etüvi, iç bir zaman ve iç bir şart astında qabul etilip olamaz. Ukrainanıñ territorial bütünliginiñ tekrar tesis etilüvi meselesinde kerekken bütün tedbirler deral ömürge keçirilmek zarurdur.

  7- Qırımtatar halqını yoq etüv maqsadınen areket etkenler ve şu cümleden bugün Qırımda üküm sürgen işğalniñ cinayetçileri halqara mahkemelerde esap berip cezalandırılmaq ve Qırımtatar halqınıñ zararları tazmin etilmek kerektir.

  8- Qırımdaki ve Ukrainanıñ diger yerlerinde Rusiye Federatsiyası organlarınıñ işğali devam etkence, Rusiye Federatsiyasınen keçirilgen bütün halqara körüşüv ve müzakerelerde Qırımdaki işğalniñ deral toqtatıluvı mıtlaq kün tertibinde olmaq kerektir.

  9- Qırımdaki ve Ukrainanıñ diger yerlerinde Rusiye Federatsiyası organlarınıñ işğali devam etkence, Rusiye Federatsiyasına qarşı halqara cemaat tarafından tatbiq etilgen sanktsiyalar kesen-kes lâğu etilmemek ve yımşatılmamaq, aksine daa ağırlaştırılmaq kerektir.

  10- Qırımda Rusiye işğali astında yaşamaq mecburiyetinde qalğan Qırımtatarlarnıñ can ve mal telükesizligi, fikir, inanç, vicdan, ibadet, toplaşuv ve seyaat serbestligi halqara teşkilatlarnıñ nezareti ve kefaleti astında tutulıp, bu meselede bozuvlarğa aslı da yol berilmemek kerektir.

  11- Ukrainanıñ yañı Anayasasında Qırımtatarlarnıñ Qırımdaki öz idare, milliy territorial muhtariyet ve öz taqdirini belgilev aqqını tanığan qaidelerge yer berilmek zarurdur.

  12- Qırımtatar diasporasınıñ Ukrainada keçerli olğan Ukraina Diaspora Kimligi Qanunından faydalanuvı içün Qanunda yer alğan şartlar Qırımtatar diasporası da aq qazanacaq şekilde yañıdan tizilmek kerektir.

  13- Qırımdaki ve Ukrainanıñ diger yerlerinde Rusiye Federatsiyası organlarınıñ işğali devam etkence, dünya devletleri ve ususan da dünyada eñ balaban Qırımtatar diasporası mevcut olğan, Qırımtatarlarnıñ tarihiy, medeniy, diniy ve etnik bağları bulunğan Türkiye Cumhuriyeti Rusiye Federatsiyasına tatbiq etilgen sanktsiyalarnı tolusınen devam ettirmek ve teşilüvine yol bermemek kerektir.

  14- Eki buçuq asır boyunca maruz qalğan insanlıq cinayetleri neticesinde yoq oluv telükesinen qarşı qarşığa ketirilgen Qırımtatar tiliniñ, medeniyetiniñ, içtimaiy ve iqtisadiy barlığının, em vatanda em de diasporada yaşatıluvı içün başta Ukraina devleti ile Qırımtatar diasporaları bulunğan devletler, şu cümleden ususan eñ balaban Qırımtatar diasporası yaşağan Türkiye Cumhuriyeti ciddiy ve sistematik surette qol tutmaq kerektir.

  15- Qırımnı işğal astında tutqan Rusiye Federatsiyası, Qırımnıñ tamır halqı olğan Qırımtatarlarnıñ telükesizliginde, iqtisadiy ve içtimaiy ayatlarında işğal sebebinden maruz qalğanları er türlü zarardan mesüliyetlidir.

  Qırımtatar halqınıñ eñ yuqarı qarar organı Qırımtatar Milliy Qurultayınıñ ve Qurultay tarafından saylanğan Qırımtatar Milliy Meclisiniñ qarar ve esaslarından areket ile Dünya Qırımtatar Kongresi, insan aq-uquqları, uquqnıñ, adaletniñ ve demokratiyanıñ üstünligi, er türlü diskriminatsiyağa qarşı oluv ve şiddetsizlik esaslarından asla vazgeçmey, faaliyetlerini devam ettirgenini insanlıq ögünde ilân ve taahhüt ete.

  Qırımtatar halqı, Vatanıñdan, kimliginden, aq ve üriyetlerinden iç bir vaqıt vazgeçmeyecektir!

  Qırımtatar halqı asla teslim olmayacaqtır!

  Millet, Vatan, Qırım!

   

  DÜNYA KIRIM TATAR KONGRESİ

  II. TOPLANTISI

   

  -NETİCE BEYANNAMESİ-

   

  1-2 AĞUSTOS 2015 / ANKARA

   

  Vatanımız Kırım’da ve dünyanın çeşitli ülkelerinde diasporada yaşayan Kırım Tatarlarını temsil eden 184 Kırım Tatar sivil toplum kuruluşu 1-2 Ağustos 2015 tarihinde Ankara’da toplanarak, millî özyönetim organları Kırım Tatar Millî Kurultayı ve Kırım Tatar Millî Meclisi’ne destek olmak ve işgal altındaki Vatanımızda susturulmak istenen milletimizin sesini dünyaya duyurabilmek üzere milletlerarası sivil toplum kuruluşu niteliğinde “Dünya Kırım Tatar Kongresi”ni kurmuştur.

  Dünya Kırım Tatar Kongresi;

  Kırım Tatar halkının, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Birleşmiş Milletler Yerli Halklar Bildirgesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve uluslararası hukukun insan hakları ve halklar ile ilgili diğer bütün normlarında tanınan hak ve hürriyetlerin tamamıyla gerçekleştirilmesi hakkından yola çıkarak beyan eder ki;

  1- Kırım, Kırım Tatarlarının aslî ve tarihî vatanıdır.

  2- Kırım Tatar halkı vatanda ve diasporada yaşayanlar ile birlikte bir bütündür ve bu bütünlük ilelebet muhafaza edilecektir.

  3- Kırım’ın ve onun tarihî, aslî ve yerli halkı olan Kırım Tatarlarının kaderini belirleme hakkı yalnızca Kırım Tatar halkına aittir.

  4- Kırım’ın kaderi konusunda onun tarihî, aslî ve yerli halkı Kırım Tatarlarının iradesine aykırı hiçbir eylem ve karar Kırım Tatar halkı tarafından kabul edilemez.

  5- Dünyadaki bütün Kırım Tatarları, vatanları Kırım’da kendi özyönetiminde, insan haklarına saygı, hukuk ve demokrasinin üstünlüğü, ırk, milliyet, din, dil, cinsiyet ve sair diğer her türlü ayrımcılığa karşı olma ilkeleri çerçevesinde barış, huzur ve refah içinde yaşama hakkına sahiptir.

  6- 2014 yılında Rusya Federasyonu’nun milletlerarası hukukun ve insan haklarının bütün normlarını ayaklar altına alarak vatanımız Kırım’ı işgal etmesi, dahası onu tek taraflı olarak ilhak ettiğini ilân etmesi asla ve hiçbir şart altında kabul edilemez. Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün tekrar tesis edilmesi konusunda gerekli bütün tedbirler derhal hayata geçirilmelidir.

  7- Kırım Tatar halkını yok etme kastıyla hareket edenler ve şu cümleden bugün Kırım’da sürdürülegelen işgalin failleri milletlerarası mahkemelerde yargılanarak cezalandırılmalı ve Kırım Tatar halkının zararları tazmin edilerek adalet sağlanmalıdır.

  8- Kırım’daki ve Ukrayna’nın diğer yerlerinde Rusya Federasyonu’nca gerçekleştirilmiş olan fiilî işgal durumu devam ettiği sürece, bu ülke yönetimi ile yürütülen her türlü milletlerarası görüşme ve müzakerelerde Kırım’daki işgalin derhal sona erdirilmesi hususu hiçbir şekilde gündem dışı tutulmamalıdır.

  9- Kırım’daki ve Ukrayna’nın diğer yerlerinde Rusya Federasyonu’nca gerçekleştirilmiş olan fiilî işgal durumu devam ettiği sürece, bu ülke yönetimine karşı milletlerarası toplum tarafından uygulanmakta olan yaptırımlar kesinlikle kaldırılmamalı veya hafifletilmemeli, aksine daha ağırl ştırılmalıdır.

  10- Kırım’da Rusya işgali altında yaşamak zorunda bırakılan Kırım Tatarlarının can ve mal güvenlikleri, fikir, inanç, vicdan, ibadet, toplanma ve seyahat hürriyetleri milletlerarası toplum kurumlarının gözlemi altında tutularak garanti altına alınmalı, bu konuda süregelen ihlâllere en seri ve kesin şekilde milletlerarası müdahalelerde bulunulmalıdır.

  11- Ukrayna’nın yeni Anayasası’nda Kırım Tatarlarının Kırım’daki özyönetim, millî muhtariyet ve kendi kaderini tayin hakkını tanıyan kurallara yer verilmelidir.

  12- Kırım Tatar diasporasının yürürlükte bulunan Ukrayna Diaspora Kimliği Kanunu’ndan faydalanabilmesi için Kanun’da yer alan şartlar Kırım Tatar Diasporası’nın hak kazanabileceği şekilde yeniden düzenlenmelidir.

  13- Kırım’daki ve Ukrayna’nın diğer yerlerinde Rusya Federasyonu’nca gerçekleştirilmiş olan fiilî işgal durumu devam ettiği sürece, dünya devletleri ve özellikle de dünyada en büyük Kırım Tatar diasporasının mevcut olduğu, Kırım Tatarlarının tarihî, kültürel, dinî ve etnik bağlarının bulunduğu Türkiye Cumhuriyeti Rusya Federasyonu’na uygulanan yaptırımları eksiksiz olarak uygulamalı ve delinmesine meydan vermemelidir.

  14- İki buçuk asır boyunca maruz kalınan insanlık suçları sonucunda yok olma tehlikesiyle karşı karşı bırakılmış bulunan Kırım Tatar dilinin, kültürünün, sosyal ve ekonomik varlığının hem vatanda hem de diasporada yaşatılması için başta Ukrayna devleti ile Kırım Tatar diasporalarının bulunduğu devletler, şu cümleden olarak en büyük Kırım Tatar diasporasının mevcut olduğu Türkiye Cumhuriyeti ciddî ve sistematik surette destek olmalıdır.

  15- Kırım’ı işgali altında tutan Rusya Federasyonu, Kırım’ın yerli halkı olan Kırım Tatarlarının güvenliklerinde, iktisadi ve sosyal hayatlarında işgalden dolayı maruz kaldıkları her türlü zarardan sorumludur.

  Kırım Tatar halkının en üst karar organı Kırım Tatar Millî Kurultayı’nın ve Kurultayca seçilen Kırım Tatar Millî Meclisi’nin karar ve ilkelerinden hareketle Dünya Kırım Tatar Kongresi, insan hakları, hukukun, adaletin ve demokrasinin üstünlüğü, her türlü ayrımcılığa karşı olma, çatışmasızlık ve şiddetsizlik ilkelerinden asla taviz vermeksizin faaliyetlerini yürüteceğini insanlık önünde ilân ve taahhüt eder.

  Kırım Tatar halkı, Vatanından, kimliğinden, hak ve hürriyetlerinden asla vazgeçmeyecektir!

  Kırım Tatar halkı asla teslim olmayacaktır!

   

  Millet, Vatan, Kırım!

  Pin It